Op onze jaarlijkse ALV wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

* een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) 

* een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV

* Het benoemen van nieuwe bestuursleden

* Wijzigingen van het regelementen

* Wijzigingen van de statuten

Kascommissie tijdens een ALV

De kascommissie brengt tijdens een ALV verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is meestal een advies aan de ALV om de financiën wel of niet goed te keuren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------